Име и Фамилия на заявителя
Информация за среща
Информация за обратна връзкаСъгласен съм да предоставя вписаните в електронното заявление лични данни на администратора на лични данни Столична община, БУЛСТАТ 000696327, адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33 и адрес на приемна на Столична община – гр. София, ул. „11-Август“ № 4, ет.1, във връзка със следните цели на обработването, за което личните данни са предназначени и съответните им получатели, както следва:

Цели - за процедиране на подадено заявление за среща с ръководителите в Столична община; неговото последващо процедиране за реализиране на заявеното, в т.ч. – регистриране и насочване чрез административната информационна система на Столична община; изготвяне на списък на заявените лица за прием; предоставянето на списъка на съответния ръководител; за нуждите на съставяне на протокол в хипотеза на проведен прием. Данните се обработват от компетентни структури в администрацията съобразно Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация и нарочна заповед на кмета на Столична община за организиране на приемните дни на ръководството на Столична община.

Срокът за съхранение на предоставените лични данни – пет години, съгласно т. 46.16 от одобрен списък на видовете документи със срокове за съхраняване на Столична община. Съгласно чл. 7 от Наредбата за обмен на документи в администрацията, всички данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни, необходими за осъществяването на административната дейност, се поддържат със средствата и в средата на административната информационна система. Всяко създаване на данни в административната информационна система се придружава с автоматичен запис за лицето, което е извършило създаването, и времето на извършването му. Регистрираните данни по този ред не подлежат на корекция или унищожаване и се съхраняват за срок не по-малък от 20 години.

Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.

Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.

Информиран/а съм, че предоставянето на личните ми данни се изисква за изпълнение на нормативно установени задължения на органите и е предвидено в заповед с рег. № СОА18-РД09-179/16.02.2018 г. на кмета на Столична община, издадена на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 и т. 3 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация (утвърден със заповед № СОА18-РД09-395/26.04.2018 г. на кмета на Столична община); чл. 43, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА; чл. 1 и сл. от Наредбата за обмена на документи в администрацията (приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г., обн. ДВ. бр. 48 от 23 Май 2008 г., изм.)

Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна ще възпрепятства приемането, процедирането и реализирането на искането за среща с ръководителите в Столична община.

Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: Васил Симеонов – длъжностно лице по защита на данните в Столична община, ул. „Московска“ № 33, ел. адрес: dpo@sofia.bg
Въведете кода от картинката.