Имена на младоженците
Информация за обратна връзка
Брачно свидетелство

Без файлСъгласен съм да предоставя вписаните в електронното заявление лични данни на администратора на лични данни Столична община, БУЛСТАТ 000696327, адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, във връзка със следните цели на обработването, за което личните данни са предназначени и съответните им получатели, както следва:
Цели - за процедиране на подаденото от мен заявление; неговото последващо процедиране за реализиране на заявеното, в т.ч. – регистриране и насочване чрез административната информационна система на Столична община; Данните се обработват от компетентни структури в администрацията, съобразно Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация, при спазване на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Срокът за съхранение на предоставените лични данни – съгласно чл. 7 от Наредбата за обмен на документи в администрацията, всички данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни, необходими за осъществяването на административната дейност, се поддържат със средствата и в средата на административната информационна система. Всяко създаване на данни в административната информационна система се придружава с автоматичен запис за лицето, което е извършило създаването, и времето на извършването му. Регистрираните данни по този ред не подлежат на корекция или унищожаване и се съхраняват за срок не по-малък от 20 години.

Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.
Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.
Информиран/а съм, че предоставянето на личните ми данни се изисква за изпълнение на нормативно установени задължения на органите.
Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна ще възпрепятства приемането, процедирането и реализирането на заявената услуга.
Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.
Съгласен/а съм за нуждите на обработката/регистриране/процедиране на подаден от мен сигнал/жалба/заявление да получавам информация на предоставената от мен електронна поща

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: Васил Симеонов – длъжностно лице по защита на данните в Столична община, ул. „Московска“ № 33, ел. адрес: dpo@sofia.bg. Информиран/а съм, че настоящото съгласие за обработване на личните данни се изисква съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)
Въведете кода от картинката.